Aller au contenu principal

หน่วยความมั่นคง


หน่วยความมั่นคง
หน่วยความมั่นคง (อังกฤษ: Security Service) ชื่ออื่นว่า เอ็มไอ5 (MI5) หมายถึง ข่าวกรองทหาร แผนก 5 (Military Intelligence, Section 5) เป็นหน่วยงานความมั่นคงและต่อต้านข่าวกรองภายในของสหราชอาณาจักร หน่วยงานนี้ พร้อมด้วยหน่วยข่าวกรองลับ (Secret Intelligence Service: SIS), กองบัญชาการสื่อสารของรัฐบาล (Government Communications Headquarters: GCHQ), และสำนักข่าวกรองกลาโหม (Defence Intelligence: DI) ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลข่าวกรองของสหราชอาณาจักร ผู้บริหารหน่วยงานนี้ คือ คณะกรรมการข่าวกรองร่วม (Joint Intelligence Committee: JIC) และหน่วยงานนี้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติหน่วยความมั่นคง 1989 (Security Service Act 1989) หน่วยงานนี้ได้รับมอบหมายให้พิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบริเตน รวมถึงต่อต้านการก่อการร้ายและต่อต้านจารกรรมภายในสหราชอาณาจักร

ในประชาคมราชการ หน่วยงานนี้เรียกอย่างลำลองว่า บ็อกซ์ (Box) หรือ บ็อกซ์ 500 (Box 500) ตามที่อยู่อย่างเป็นทางการสมัยสงคราม คือ ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 500 ส่วนที่อยู่ปัจจุบัน คือ ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 3255 ลอนดอน SW1P 1AE

อ้างอิง


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: หน่วยความมั่นคง by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesPEUGEOT 104

Quelques articles à proximité